Funam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław
tel.: 71 364 37 57 faks : 71 364 55 23 napisz do nas info@funam.pl

Home
»Stacje uzdatniania wody«
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
» Fontanny «
Lista realizacji
Referencje
Kontakt
do góry do góry
Stacje uzadtniania wody
Charakterystyka stacji uzdatniania wody FUNAM
Stacje uzdatniania wody (SUW) wykonywane są przez przedsiębiorstwo stosownie do życzeń inwestora oraz właściwości fizyko-chemicznych wody. Charakteryzują się one jednak sprawdzonymi w eksploatacji, zunifikowanymi rozwiązaniami technicznymi, wyróżniającymi je od innych obiektów tego typu następującymi cechami :
 1. Filtracja wody przez złoże katalityczne DEFEMAN
  Złoże to jest materiałem pochodzenia naturalnego charakteryzującym się silnymi właściwościami utleniającymi w stosunku do żelaza i manganu. Wypełnione nim całkowicie lub częściowo filtry pozwalają na uzyskanie dużej prędkości filtracji, wydłużenie filtrocyklu oraz zintensyfikowanie redukcji związków żelaza i manganu. Złoże katalityczne nie wymaga okresowej wymiany, a jego regeneracja odbywa się przez płukanie wodą.
 2. Napowietrzenie wody
  Stosujemy powszechnie urządzenia inżektorowe zasysające powietrze z atmosfery, eliminując tym sposobem sprężarki. Wydłużenie czasu kontaktu powietrza z wodą odbywa się w mieszaczach wodno-powietrznych.
 3. Fizyczne lub chemiczne usuwanie agresywnego CO2
  Równowagę węglanowo-wapniową wody uzyskujemy dzięki stosowaniu desorberów agresywnego dwutlenku węgla lub przez chemiczne jego wiązanie za pomocą węglanu sodu bądź filtrację przez złoża dolomitowe.
 4. Urządzenia filtracyjne
  W większości przypadków podstawowymi urządzeniami filtracyjnymi są zbiorniki ciśnieniowe zamknięte. Mogą one pracować zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Do najczęściej stosowanych przez nas urządzeń filtracyjnych należą filtry automatyczne typu FM. Filtry te pracują samodzielnie lub w układzie bateryjnym, w zależności od rozbioru wody uzdatnionej. Wypełnienie filtrów stanowią złoża: piaskowo-żwirowe, braunsztynowe typu DEFEMAN, dolomitowe, węglowe, wielowarstwowe. Rodzaj, uwarstwienie i uziarnienie złoża dobiera się w zależności od składu fizykochemicznego uzdatnianej wody. Filtry mogą pracować w stacjach o pełnej lub częściowej automatyzacji. Konstrukcja filtra oraz jego wewnętrzne wyposażenie odpowiada standardowym rozwiązaniom typowych filtrów ciśnieniowych. Filtry mają atest UDT, zezwalający na pracę przy ciśnieniu 0,6 MPa. Zbiorniki filtracyjne wykonane są ze stali niskowęglowej o powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych zabezpieczonych antykorozyjnie. Filtry o średnicy 0,6 ÷ 1,6 m i wydajności 4,0 ÷ 30,0 m3/h wyposażone są w wielodrogowe zawory z napędem elektrycznym. Filtry o średnicy 1,8 ÷ 3,0 m i wydajności 38,0 ÷ 105,0 m3/h mają standardowy układ rurociągów z przepustnicami PVC z napędem pneumatycznym lub elektrycznym. Automatyczna praca filtrów sterowana jest sterownikiem mikroprocesorowym. Na życzenie klienta filtry można wyposażyć w zawory i przepustnice z napędem ręcznym.
 5. Płukanie filtrów
  W wykonywanych przez nas instalacjach stosujemy płukanie wodno-powietrzne filtrów. Umożliwia ono skuteczne usunięcie związków żelaza, zapewniając pełną regenerację złoża filtracyjnego. Płukanie powietrzne realizowane jest zwykle przez specjalnie instalowaną do tego celu dmuchawą powietrza. Rozwiązanie to umożliwia istotne ograniczenie ilości wody zużywanej podczas płukania.
 6. Obsługa SUW
  Preferujemy w pełni automatyczny cykl pracy SUW. Do sterowania pracą filtrów służą pojedyncze zawory wielodrogowe, zastępujące pięć zaworów stosowanych do obsługi filtra w układzie tradycyjnym. Wykorzystujemy często jeden zawór wielodrogowy do obsługi baterii kilku filtrów. Załączenie pomp głębinowych odbywa się automatycznie, w zależności od ilości wody w zbiornikach retencyjnych.
 7. Sieciowe układy pompowe
  Stosujemy zestawy pomp sterowane częstotliwościowo przez falownik, pozwalające utrzymać stałe ciśnienie wody w sieci i zabezpieczające sieć przed uderzeniami hydraulicznymi włączonych do pracy pomp.
 8. Układy instalacyjne
  Wszystkie instalacje wodne, kanalizacyjne, powietrzne i dozujące wykonujemy z tworzyw sztucznych. Firma nasza jest przedstawicielem dwóch zachodnich producentów kształtek i armatury z PVC-U, PP i PVDF.
 9. Budynek SUW
  Architektura budynku oraz materiały używane do budowy SUW dostosowywane są indywidualnie do życzeń inwestora. Możliwe jest również wykonanie kontenerowe obiektu.
Przy budowie nowych obiektów stacji uzdatniania wody, jak również modernizacji obiektów już istniejących, dokonujemy każdorazowo pewnej analizy techniczno-finansowej przedsięwzięcia. Do podstawowych elementów tej analizy należą :
 1. okreśenie nakładów inwestycyjnych,
 2. szacunek kosztów eksploatacji stacji i produkcji 1 m3 wody,
 3. jakość wody uzdatnionej.
Zalety stacji uzdatniania wody FUNAM
Nakłady inwestycyjne
Wbrew pozorom nakłady inwestycyjne na oferowane przez nas stacje uzdatniania wody nie są wyższe w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania wody możliwe jest zwiększenie prędkości filtracji, co ogranicza liczbę filtrów w układzie technologicznym. Ponadto zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (zawory wielodrogowe, inżektory) eliminuje z układu technologicznego szereg urzedzeń (sprężarki) i zmniejsza liczbę koniecznej armatury (przepustnice, zawory).
Koszty eksploatacji
Obniżenie kosztów eksploatacji naszych stacji wynika ze znacznego zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania oraz faktu znacznie zwiększonej sprawności energetycznej układu pompowego sterowanego falownikiem. W wielu przypadkach eliminujemy sprężarki do ciśnieniowego napowietrzania wody na rzecz inżektorów. Ponadto instalacje z tworzyw sztucznych nie rdzewieją i nie wymagają wielokrotnego malowania w trakcie eksploatacji, a czas ich bezawaryjnego użytkowania wynosi minimum 50 lat.
Jakość wody uzdatnionej
Układ warstw filtracyjnych dobierany jest na podstawie analizy fizyko-chemicznej wody surowej i prowadzonych przez nas badań technologicznych w miejscu poboru wody. Pozwala to na optymalizację warunków filtracji. W wyniku tego możliwe jest zredukowanie związków żelaza i manganu do ilości śladowych. W przypadku wód o zawartości żelaza 7 ÷ 10 miligramów Fe/dm3 zalecamy stosowanie procesu koagulacji wody. Dysponujemy w tym zakresie koagulantem o dobrych właściwościach, zwłaszcza dla wód kwaśnych i agresywnych, a z takimi w większości wypadków mamy do czynienia.
Stosowane przez nas układy automatycznego płukania filtrów zapewniają odpowiednią jakość wody bez względu na kwalifikacje obsługi SUW.
© 2010 Funam Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. dezynfekcja wody basenowej - czyszczenie basenów - pompy dozujace - analiza wody
elektroliza soli - fotometry - stacje dozujace