Funam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław
tel.: 71 364 37 57 faks : 71 364 55 23 napisz do nas info@funam.pl

Home
»Stacje uzdatniania wody«
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
» Fontanny «
Lista realizacji
Referencje
Kontakt
do góry do góry
Złoże DEFEMAN

Istota problemu

Zawartość żelaza w wodach podziemnych waha się w bardzo szerokich granicach, od zawartości śladowych do kilkudziesięciu miligramów Fe/l. Mangan występuje w ilościach znacznie mniejszych od żelaza i zwykle jego zawartość w wodzie nie przekracza kilku miligramów Mn/l. Pierwiastki te rozpuszczone są w wodzie w postaci kilkudziesięciu różnych związków chemicznych o zróżnicowanym stopniu możliwości ich wyodrębnienia z wody. Skład fizykochemiczny wody zależny jest od budowy geologicznej warstw wodonośnych. Obecność soli żelaza i manganu w wodach podziemnych stwarza dużą uciążliwość w wykorzystywaniu tych wód dla celów komunalnych i przemysłowych. Spożywanie wody o ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu może być przyczyną wielu schorzeń. Przemysł włókienniczy, papierniczy, spożywczy i inne wymagają stosowania wody o śladowych ilościach związków żelaza i manganu. Obecność tych związków może być również przyczyną zarastania sieci wodociągowych oraz rozwoju w nich bakterii żelazistych.
W zdecydowanej większości przypadków eksploatowane ujęcia wody wymagają odpowiedniego jej uzdatniania. Jednym z podstawowych procesów technologicznych jest filtrowanie wody przez złoża żwirowe niejednokrotnie w układzie kilkustopniowym.
Nasza propozycja dotyczy znacznego zwiększenia efektywności odżelaziania i odmanganiania wody w układzie filtracji jednostopniowej przez zastosowanie produkowanego przez nas katalitycznego absorbentu (DEFEMAN) stanowiącego wypełnienie filtrów.
Mechanizm uzdatniania wody
Proces technologiczny usuwania związków żelaza i manganu z wykorzystaniem złoża DEFEMAN jest zbliżony do układów konwencjonalnych. Składa się nań :

 • napowietrzanie surowej wody
 • korekta pH wody, gdy zachodzi taka potrzeba
 • filtracja przez filtry otwarte lub zamknięte

Zastosowanie w procesie filtracji złoża katalitycznego zmienia fizykochemiczne warunki usuwania z wody związków żelaza i manganu.
Odżelazianie polega na przeprowadzeniu związków żelaza łatworozpuszczalnych w wodzie w związki trudnorozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Dzięki swoim właściwościom silnie utleniającym, złoże DEFEMAN umożliwia wytworzenie tlenków żelaza na powierzchni ziarn absorbentu. Następuje wówczas sorpcja wodorotlenku żelazawego i żelazowego w górnych warstwach złoża. Ułatwiona staje się flokulacja cząstek wodorotlenku żelazawego, ich sedymentacja i filtracja.
Proces usuwania manganu jest bardziej złożony. Absorbent DEFEMAN pozwala podnieść stopień utleniania manganu i wydzielenie go z wody w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu. Proces ten zachodzi w głębszych warstwach złoża. Regeneracja absorbentu DEFEMAN polega na wiązaniu przez złoże tlenu rozpuszczonego w wodzie napowietrzonej oraz prawidłowo dobranym procesie płukania wodnopowietrznego filtrów. Złoże DEFEMAN nie wymaga wymiany.

Charakterystyka eksploatacyjna złoża DEFEMAN
możliwość uzdatniania wód o ekstremalnie dużych zawartościach żelaza i manganu 20 mg/l Fe; 1,5 mg/l Mn
prędkość filtracji do 20 m3/h/m2
odczyn wody 7,0 ÷ 8,5 pH
układ filtracyjny otwarty lub ciśnieniowy
filtrocykl wydłużony
płukanie powietrzno-wodne
intensywność płukania powietrzem 20 ÷ 25 l/m2s
intensywność płukania wodą 15 ÷ 20 l/m2s
ekspansja złoża 25 %
forma fizyczna złoża ziarna
gęstość nasypowa 1,9 kg/dm3
możliwość jednostopniowej filtracji wody
FUNAM oferuje kompleksową obsługę w zakresie :
 • modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z wdrażaniem technologii katalitycznego odżelaziania i odmanganiania
 • projektowanie ujęć wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowych
 • wykonawstwa obiektów wodociągowych wraz z ich rozruchem technologicznym
 • analiz laboratoryjnych i badań technologicznych wody uwględniając filtrację przez złoże DEFEMAN
 • dostawę złoża, przy czym firma zastrzega sobie prawo do doboru uziarnienia i ilości złoża oraz do uczestnictwa w rozruchu technologicznym stacji uzdatniania wody, w której złoże ma być zastosowane
Zalety złoża DEFEMAN
 • zwiększenie skuteczności odżelaziania i odmanganiania wody
 • spełnienie wymagań EWG
 • wyeliminowanie konieczności okresowej wymiany złoża
 • możliwość wydłużenia filtrocykli dzięki większej pojemności złoża
 • zmniejszenie zużycia wody płuczącej
 • możliwość znacznego zwiększenia wydajności stacji bez jej rozbudowy
 • ograniczenie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w nowo budowanych stacjach uzdatniania wody
Dostawa
 • uziarnienie złoża :
  - 0,5 ÷ 1,5 mm
  - 0,8 ÷ 3,0 mm
  - 2,0 ÷ 4,0 mm
 • worki 50 kg
Ponadto firma FUNAM oferuje następujące materiały do uzdatniania wody :
Złoża filtracyjne
Żwirki i piaski filtracyjne
do odfiltrowywania zawiesin jak również związków żelaza i manganu,
 • uziarnienie :
  - 0,5 ÷ 1,0 mm
  - 0,8 ÷ 1,4 mm
  - 1,0 ÷ 3,0 mm
  - 2,0 ÷ 4,0 mm
  - 3,0 ÷ 5,0 mm
  - 4,0 ÷ 8,0 mm
  - 5,0 ÷ 10,0 mm
  - 8,0 ÷ 16,0 mm
  - 16,0 ÷ 32,0 mm
Hydrolit-Mn
uzdatnianie wody w zakresie katalityczno-filtracyjnego odmanganiania
Mango-Filt
stosowany w otwartych i zamkniętych instalacjach do szybkiej filtracji służący do usuwania zawiesin, zmętnienia, jak również związków żelaza i manganu
Hydro-Antracyt
węglowy materiał o dużej pojemności filtracyjnej służący do uzdatniania wody pitnej, przemysłowej (np. wody przeznaczonej do kotłów parowych), basenów kąpielowych
Materiały odkwaszające
Mango-Dol
służy do uzdatniania wody, do odkwaszania, odżelaziania i odmanganiania wody bez konieczności dozowania chemikaliów aż do osiągnięcia równowagi węglanowo-wapniowej (podniesienie wartości pH i twardości węglanowej), do zobojętnienia wody przemysłowej.
Hydrolit-Ca
do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, służy do zobojętniania bardzo zasiarczonych i zawapnionych wód gruntowych i powierzchniowych.
Akdolit-Gran
uzdatnianie wody pitnej i przemysłowej przez odkwaszanie, odżelazianie i odmanganianie wody w sposób naturalny, aż do ustanowienia równowagi węglanowo-wapniowej (podniesienie pH i twardości węglanowej).
Węgle aktywne
Hydro-Sorb
węgiel aktywny do uzdatniania wody pitnej, przemysłowej i basenowej w zakresie neutralizacji zapachów, barwy i chloru. Zmniejsza zawartość tlenku węgla związanego organicznie (TOC) oraz chemicznie (COD) i biologicznie (BSB).
Węgiel aktywny
do uzdatniania wody pitnej, przemysłowej i basenowej.
Koagulanty
Glinian sodowy
służy do koagulacji wód miękkich o niskim pH, bez konieczności przeprowadzania procesu alkalizacji wody.
Polichlorosiarczan glinu
jest koagulantem zamiennym w odniesieniu do siarczanu glinowego, jednak o efektywniejszym od niego działaniu
© 2010 Funam Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. dezynfekcja wody basenowej - czyszczenie basenów - pompy dozujace - analiza wody
elektroliza soli - fotometry - stacje dozujace